Algemene voorwaarden

Artikel 1
Algemene bepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de Opdracht verleent;

PLUS admin: handelsnaam van Destination Known B.V.;

Opdrachtbevestiging: een brief waarin de Werkzaamheden nader zijn geregeld en waaraan deze algemene voorwaarden als bijlage zijn toegevoegd of waarin naar deze algemene voorwaarden wordt
verwezen;

Werkzaamheden: de door PLUS admin conform de Opdracht te verrichten werkzaamheden;

De Overeenkomst of de Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en PLUS admin zoals weergegeven in de Opdrachtbevestiging;

Aan Opdrachtgever Verbonden Partijen: de met Opdrachtgever in een groep verbonden ondernemingen en/of de adviseurs van Opdrachtgever;

Groepsmaatschappijen van Opdrachtgever: alle rechtspersonen die met de Opdrachtgever in een groep verbonden zijn in de zin van Boek 2 BW;

Adviseurs van Opdrachtgever: alle adviseurs van Opdrachtgever die professioneel advies aan Opdrachtgever verstrekken en voor wie de inhoud van door PLUS admin op te stellen rapportages en
overige stukken van belang kan zijn bij de advisering ten behoeve van Opdrachtgever;

Overige Begunstigden: alle personen en organisaties (niet zijnde de Opdrachtgever) die in de Opdrachtbevestiging genoemd worden als rechtmatige verkrijger van een rapportage over de
Werkzaamheden, dan wel alle personen en organisaties die schriftelijk door PLUS admin en Opdrachtgever gezamenlijk als zodanig aangemerkt worden.

1.2 Alle Opdrachten worden door PLUS admin aanvaard en uitgevoerd onder uitdrukkelijke uitsluiting van het bepaalde in art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 BW.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PLUS admin en Opdrachtgever, tenzij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden krachtens de geldende wet
en regelgeving uitgesloten of beperkt wordt en voorts onverminderd eventuele wijzigingen hierop, welke wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen bevestigd dienen te worden.

2.2 Voor zover PLUS admin aan een gedrags- of beroepscode gehouden is, maakt deze gedrags- of beroepscode deel uit van de Overeenkomst. Opdrachtgever verklaart dat hij de daaruit voor PLUS
admin voortvloeiende verplichtingen te allen tijde volledig zal respecteren.

2.3 Indien aan Opdrachtgever een (Engelse) vertaling van deze algemene voorwaarden ter beschikking wordt gesteld en tussen deze vertaling en de Nederlandse versie discrepanties mochten bestaan,
prevaleert de Nederlandse versie te allen tijde.

Artikel 3
Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door PLUS admin en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door PLUS admin retour is ontvangen.

3.2 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de inhoud, aard of omvang van de te verrichten Werkzaamheden duidelijk is dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4
Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
4.1 Onverminderd de verplichtingen van PLUS admin ten aanzien van de Werkzaamheden blijft Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor:
(a) het bestuur, de bedrijfsvoering en het functioneren van de onderneming van Opdrachtgever;
(b) beslissingen omtrent de wijze waarop en de mate waarin een advies, een aanbeveling of ander resultaat van de Werkzaamheden wordt toegepast of geïmplementeerd;
(c) beslissingen die van invloed zijn op de Werkzaamheden, op de resultaten van de Werkzaamheden dan wel op de onderneming van Opdrachtgever;
(d) het behalen of realiseren van voordelen die direct of indirect verband houden met de Werkzaamheden.

4.2 Opdrachtgever dient er in redelijkheid voor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden welke naar het oordeel van PLUS admin nodig zijn voor een juiste uitvoering van de Opdracht, tijdig op de gewenste
wijze en in de gewenste vorm aan PLUS admin ter beschikking worden gesteld.

4.3 Opdrachtgever is verplicht PLUS admin in kennis te stellen van feiten of omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 PLUS admin mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens en bescheiden juist, volledig en betrouwbaar zijn, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn. Voorts mag PLUS admin vertrouwen op
juistheid en volledigheid van alle mondeling en schriftelijk verstrekte instructies, gedane verzoeken en verschafte gegevens, wanneer deze afkomstig zijn van een persoon van wie PLUS admin weet of
redelijkerwijs mag verwachten dat hij/zij ter zake bevoegd is Opdrachtgever te vertegenwoordigen.

Artikel 5
Uitvoering van de Opdracht
5.1 Alle door PLUS admin te verrichten Werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen van PLUS admin en conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 PLUS admin bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende Opdracht zal worden uitgevoerd, maar houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.

5.3 PLUS admin mag uitsluitend meerwerk verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij het meerwerk voortvloeit uit de
zorgplicht van PLUS admin.

5.4 PLUS admin mag Aan Opdrachtgever Verbonden Partijen bij de uitvoering van de Opdracht inschakelen.

5.5 De rapportage en overige stukken welke in het kader van de Opdracht door PLUS admin worden geleverd, hebben betrekking op de specifiek in de Opdracht genoemde periode. In de rapportage en de
overige stukken wordt aangegeven op welke datum de onderzoeks- en controlewerkzaamheden met betrekking tot deze specifieke periode zijn afgerond. PLUS admin is niet verplicht de rapportage of de
overige stukken bij te werken op grond van gebeurtenissen (van welke aard dan ook) die na de datum van afronding van bedoelde onderzoekswerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

5.6 Ingeval PLUS admin ideeën met Opdrachtgever uitwisselt of conceptrapportages aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, geldt dat Opdrachtgever niet op deze mondelinge besprekingen, adviezen of
conceptrapportages mag vertrouwen, tenzij de mondelinge besprekingen of adviezen schriftelijk zijn bevestigd dan wel de definitieve versie van de rapportage aan Opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 6
Niet-exclusiviteit; overige opdrachtgevers van PLUS admin
6.1 PLUS admin mag ter zake van een en dezelfde c.q. een gerelateerde transactie of dienstverlening in een bepaalde hoedanigheid ook diensten aan anderen verlenen en eventueel adviezen verlenen aan een partij
waarmee Opdrachtgever een tegengesteld belang heeft, mits PLUS admin ter zake adequate maatregelen neemt om geheimhouding te betrachten en de belangen van Opdrachtgever te waarborgen.
Onder geheimhouding wordt hier verstaan het op behoorlijke wijze gescheiden houden van teams en dossiers, al naargelang de omstandigheden zulks vereisen.

6.2 De medewerkers van PLUS admin door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd, hebben geen kennis van informatie die wel bekend is bij overige medewerkers van PLUS admin die niet bij de
uitvoering van de Werkzaamheden betrokken zijn.

6.3 De medewerkers van PLUS admin zijn ter zake een Opdracht niet verplicht vertrouwelijke informatie van overige opdrachtgevers en/of derden aan Opdrachtgever te verstrekken.

Artikel 7
Beperking gebruik van rapportages en overige stukken
7.1 Rapportages, adviezen en overige stukken (in welke vorm dan ook) die in het kader van de Opdracht door PLUS admin zijn verstrekt, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLUS
admin niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Toestemming van PLUS admin voor het verstrekken van de door haar geleverde rapportage en overige stukken aan bepaalde derden, met
inbegrip van de Overige Begunstigden, wordt uitsluitend verleend tegen ontvangst van een door deze derde ondertekende brief waarin de voorwaarden staan vermeld waaronder de rapportage en de stukken
aan die derde worden verstrekt.

7.2 Het is Opdrachtgever wel toegestaan om het resultaat van de Werkzaamheden volledig aan de overige Aan Opdrachtgever Verbonden Partijen te openbaren, mits Opdrachtgever daarbij aan de betreffende
Aan Opdrachtgever Verbonden Partij mededeelt dat:
(a) verdere openbaarmaking en verspreiding daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PLUS admin niet is toegestaan behoudens intern gebruik; en dat
(b) PLUS admin, voor zover de wet zulks toestaat, geen zorgplicht, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt jegens de betreffende Aan Opdrachtgever Verbonden Partij in verband met
de Werkzaamheden.

7.3 Voorts geldt dat indien Opdrachtgever wettelijk of professioneel verplicht is, dan wel door de rechter of door een toezichthoudende instantie verplicht wordt, tot openbaarmaking van enige door PLUS admin
opgestelde rapportage (of een gedeelte daarvan), Opdrachtgever de betreffende rapportage van PLUS admin (of het betreffende gedeelte daarvan) voor zover nodig openbaar mag maken. In dat geval dient
Opdrachtgever PLUS admin daarvan terstond in kennis te stellen, voor zover rechtens toegestaan.

7.4 PLUS admin bepaalt of een conceptrapportage of een overig document gereed is om aan Opdrachtgever of aan andere partijen te worden verstrekt. Ingeval een conceptrapportage of een overig
conceptdocument naar het oordeel van PLUS admin niet geschikt is om te worden verstrekt, zal PLUS admin zich inspannen om zo spoedig mogelijk een conceptrapportage of conceptdocument op te stellen
dat wel verstrekt kan worden.

7.5 Opdrachtgever mag verlangen dat bepaalde onderdelen van een rapportage, document of conceptversie niet worden getoond aan bepaalde partijen aan wie de rapportage, het document of de conceptversie
wordt verstrekt. PLUS admin zal deze partijen in dat geval daarvan in kennis stellen.

Artikel 8
Geheimhouding
8.1 PLUS admin is verplicht tot geheimhouding jegens derden ter zake informatie die zij heeft ontvangen van Opdrachtgever of van de rechtspersoon ten aanzien waarvan de Werkzaamheden worden verricht,
tenzij zij wettelijk of ingevolge beroepsregels verplicht is tot openbaarmaking van informatie.

8.2 Behoudens toestemming van Opdrachtgever is het PLUS admin niet toegestaan om informatie die zij heeft ontvangen van Opdrachtgever of van de rechtspersoon ten aanzien waarvan de Werkzaamheden
worden verricht (met inbegrip van hun respectieve aandeelhouders, met hen gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen en adviseurs), aan te wenden voor andere doeleinden dan die waarvoor de
informatie beschikbaar is gesteld. Op het bepaalde in de vorige zin wordt een uitzondering gemaakt ingeval PLUS admin voor zichzelf optreedt in een tuchtrechtelijke, civielrechtelijke of strafrechtelijke
procedure waarin die informatie van belang kan zijn.

8.3 PLUS admin zal haar verplichtingen ingevolge het onderhavige artikel opleggen aan alle door haar in het kader van de Opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 9
Intellectuele eigendom
9.1 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend alle auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten van de schriftelijke rapportage(s) na betaling van alle aan PLUS admin verschuldigde vergoedingen.
PLUS admin mag alle algemeen toepasbare kennis, ervaring en vaardigheden die zij tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden heeft opgedaan, aanwenden, verder ontwikkelen of uitwisselen ten
behoeve van de dienstverlening aan Opdrachtgever en/of overige opdrachtgevers.

Artikel 10
Betaling van vergoedingen
10.1 Vergoedingen worden in rekening gebracht conform het bepaalde in de Opdrachtbevestiging. Betaling daarvan door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de
overeengekomen termijn, doch uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door overmaking op een door PLUS admin aan te wijzen bankrekening.

10.2 Bij overschrijding van de in art. 10.1 genoemde termijn mag PLUS admin, na Opdrachtgever één maal tot betaling te hebben gesommeerd, wettelijke rente in rekening brengen vanaf de vervaldatum tot de
datum van volledige betaling, zulks zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van PLUS admin.

10.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die in redelijkheid door PLUS admin worden gemaakt als gevolg van het betalingsverzuim van Opdrachtgever, komen voor rekening van
Opdrachtgever.

10.4 Indien de financiële toestand of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van PLUS admin daartoe aanleiding geeft, is PLUS admin gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat
Opdrachtgever onmiddellijk (aanvullende) zekerheid stelt in een door PLUS admin te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever de verlangde zekerheid niet stelt, is PLUS admin onverminderd haar overige
rechten gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en zal voorts al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan PLUS admin verschuldigd is,
onmiddellijk opeisbaar worden.

10.5 Ingeval van een gezamenlijk verleende Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de
voldoening van het factuurbedrag.

Artikel 11
Klachten

11.1 Klachten in verband met de Werkzaamheden, de Opdracht en/of de hierop betrekking hebbende factuur dienen op straffe van verval schriftelijk bij PLUS admin te worden ingediend, zulks binnen dertig dagen
na de factuurdatum doch in ieder geval binnen 30 dagen nadat de Werkzaamheden en/of Opdracht waarop de klacht betrekking heeft, is uitgevoerd.

11.2 Een klacht als bedoeld in het vorige lid schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens PLUS admin niet op.

11.3 Indien de klacht gegrond is, kan PLUS admin naar eigen keuze de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding aanpassen, de afgekeurde werkzaamheden kosteloos verbeteren of opnieuw
uitvoeren, of de Opdracht niet (verder) uitvoeren en de reeds door Opdrachtgever betaalde vergoedingen restitueren.

Artikel 12
Levertermijn
12.1 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht informatie en/of materiaal dient aan te leveren of door anderen dient te doen aanleveren, gaat
de termijn waarbinnen de Werkzaamheden afgerond dienen te worden, pas in op het moment dat volledige betaling door PLUS admin is ontvangen, dan wel de informatie en/of het materiaal volledig
aan PLUS admin ter beschikking is gesteld.

12.2 De termijn waarbinnen de Werkzaamheden afgerond dienen te zijn, geldt uitsluitend als fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 13
Beëindiging
13.1 De Overeenkomst kan te allen tijde door Opdrachtgever en PLUS admin worden beëindigd.

13.2 De wederpartij dient schriftelijk van de beëindiging in kennis te worden gesteld.

13.3 Na beëindiging van de Overeenkomst worden alle door Opdrachtgever aan PLUS admin verschuldigde vergoedingen toeziend op de periode tot en met de beëindiging van de Overeenkomst door
Opdrachtgever voldaan.

Artikel 14
Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
Onjuiste informatie
14.1 Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden ontvangt PLUS admin wellicht informatie van Opdrachtgever(s) of uit een of meer andere bronnen. Voor zover rechtens toegestaan aanvaardt PLUS
admin geen aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van zulke onjuiste of onvolledige aan PLUS admin verstrekte informatie (waaronder tevens gevallen van bedrog en
misleiding moeten worden verstaan), tenzij bet voor PLUS admin zonder nader onderzoek of navraag duidelijk is dat er sprake is van onjuiste of onvolledige informatie, bedrog of misleiding.

Indirecte schade
14.2 Voor zover rechtens toegestaan wordt de aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade in verband met de Werkzaamheden jegens alle Opdrachtgevers en de Overige Begunstigden uitgesloten, zulks met
inbegrip van aansprakelijkheid wegens nalatigheid, doch uitgezonderd aansprakelijkheid wegens opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van PLUS admin.

Beperking van aansprakelijkheid
14.3 Behoudens voor zover in de Opdrachtbevestiging niet anders is overeengekomen, is PLUS admin uitsluitend aansprakelijk voor schade tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag dat door
Opdrachtgever is voldaan voor het gedeelte van de werkzaamheden of dienstverlening waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, tenzij onherroepelijk en definitief is vastgesteld dat de schade het gevolg
is van opzet zijdens PLUS admin of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en overige partijen
14.4 Ingeval van aansprakelijkheid jegens twee of meer aan elkaar gelieerde Opdrachtgevers, Aan Opdrachtgever Verbonden Partijen, en/of Overige Begunstigden aan wie conform art. 7 rapportages of
stukken zijn verstrekt, bedraagt de totale aansprakelijkheid jegens alle partijen die schade hebben geleden, nimmer meer dan de maximale aansprakelijkheid als vermeld in art. 14.3.

Geen aansprakelijkheid van door PLUS admin ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Werkzaamheden en/of Opdracht.
14.5 De Overeenkomst geldt tussen PLUS admin en Opdrachtgever. Ondanks het feit dat bepaalde werkzaamheden of diensten door door PLUS admin ingeschakelde derden kunnen worden verricht,
blijft PLUS admin jegens Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Werkzaamheden (overeenkomstig het bepaalde in de Opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden), tenzij
Opdrachtgever aan de betreffende derde een afzonderlijke Opdracht heeft verleend. Opdrachtgever stemt er mitsdien mee in dat geen enkele derde jegens Opdrachtgever aansprakelijk zal zijn en dat
Opdrachtgever noch de Aan Opdrachtgever Verbonden Partijen ter zake van of in verband met de Overeenkomst vorderingen of aanspraken van welke aard dan ook zullen instellen of te gelde maken
tegen genoemde derden.

Artikel 15
Vertrouwelijke informatie
15.1 PLUS admin verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de Cliënt heeft verkregen en waarvan zij
weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij PLUS admin ingevolge wet- en/of regelgeving
dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en PLUS admin zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de
rechter toegestaan verschoningsrecht.

15.2 PLUS admin zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de Cliënt ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

15.3 Het is PLUS admin toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de Cliënt
hierbij gewaarborgd blijft.

15.4 PLUS admin is gerechtigd de vertrouwelijke informatie genoemd in artikel 15.1 te delen met derde partijen, indien dit nodig is voor de uitvoering en beheer van de overeenkomst. PLUS admin
zal in dat geval de verplichtingen van vertrouwelijkheid voortkomend uit dit artikel ook opleggen aan de betreffende derde partij.

Artikel 16
Persoonsgegevensbescherming
16.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst onderscheidt PLUS admin twee categorieën persoonsgegevens. Het onderscheid ligt in het feit of PLUS admin in de zin van de
privacywetgeving ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ is, of dat Destination Known B.V slechts ‘verwerker’ is.

16.2 Tot de eerste categorie waarin PLUS admin als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ optreedt, behoren de persoonsgegevens van Cliënten, werknemers, of andere representanten
van Cliënten, die PLUS admin in haar administratie verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld om het beheer van de applicatie goed te laten
verlopen, om goede support te leveren of invulling te geven aan het contractmanagement.

16.3 Tot de tweede categorie waarin PLUS admin als ‘Verwerker’ optreedt behoren de persoonsgegevens die Cliënt in onze Software opslaat ten behoeve van zijn of haar financiële
adviespraktijk.

16.4 Omdat de juridische status en behandeling voor de twee categorieën geheel anders is, kennen de twee categorieën persoonsgegevens ieder afzonderlijk een apart regiem van afspraken en
verbintenissen. Met betrekking tot de eerste categorie persoonsgegevens PLUS admin zijn verantwoordelijkheid nakomen conform zijn hoedanigheid van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’
(Verantwoordelijke) binnen de in Nederland geldende privacywetgeving. De tweede categorie persoonsgegevens, waarin PLUS admin als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ optreedt, zal conform
artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden verwerkt worden.

Artikel 17
Risico van opslag van informatie – persoonsgegevens
17.1 PLUS admin verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Cliënt afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt PLUS admin
geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Deze gegevens zullen altijd eigendom blijven van Cliënt en Cliënt zal verantwoordelijk blijven voor deze gegevens en de integriteit daarvan.
PLUS admin zal deze gegevens beschouwen als gegevens van Vertrouwelijke aard conform artikel 6.

17.2 Cliënt draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Destination Known B.V. of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of verlies te wijten
is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van PLUS admin, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

17.3 De Cliënt draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan PLUS admin verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens
dienen door de Cliënt zo spoedig mogelijk aan PLUS admin te worden doorgegeven door deze aan te passen in het account of door de Cliënt per e-mail te worden doorgegeven
aan PLUS admin De Cliënt vrijwaart PLUS admin voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

17.4 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt verstrekt PLUS admin alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk.

Artikel 18
Persoonsgegevensbescherming Cliënt dossiers (de Bewerkersovereenkomst of Verwerkersovereenkomst)
18.1 Dit artikel geldt als Verwerkersovereenkomst tussen Cliënt als ‘Verantwoordelijke’ en PLUS admin als ‘Verwerker’ waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna ‘Wbp’) en zijn opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (hierna ‘AVG’). Indien Destination Known B.V en Cliënt reeds apart een Verwerkersovereenkomst hebben gesloten zal deze apart afgesloten Verwerkingsovereenkomst gelden en de in dit artikel geformuleerde Verwerkingsovereenkomst komen te vervallen.

18.2 Doel persoonsgegevensverwerking. Verwerker gebruikt de persoonsgegevens om daarmee financiële diensten aan de Verantwoordelijke te kunnen leveren/ financiële rapportages voor te kunnen
samenstellen. Daartoe worden Persoonsgegevens van haar klanten in de applicatie op de systemen van de (sub)bewerker opgeslagen.

18.3 Duur. De onderhavige Verwerkersovereenkomst gaat in op het moment dat Cliënt op grond van een offerte en/of opdrachtbevestiging de diensten van Destination Known B.V afneemt en duurt voor zolang
er persoonsgegevens afkomstig van Cliënt opgeslagen dan wel verwerkt worden gebruikt voor het uitvoeren van het doel, zoals omschreven in het voorgaande artikel 18.2.

18.4 Op verzoek van Cliënt zal PLUS admin alle door Cliënt op de systemen van Destination Known B.V opgeslagen Persoonsgegevens vernietigen en Cliënt een schriftelijke verklaring verstrekken dat zij dit
heeft uitgevoerd. Destination Known B.V zal Persoonsgegevens opgeslagen in de back-up’s van deze systemen niet specifiek vernietigen echter deze persoonsgegevens zullen automatisch na het volledig
doorlopen van de Back-up cyclus vernietigd zijn. Mocht een back-up teruggezet worden zullen de betreffende Persoonsgegevens wel uit de Back-up verwijderd worden, waarvan Cliënt (wederom) een
schriftelijke verklaring zal verkrijgen. Een Destination Known B.V back-up cyclus zal maximaal een jaar bedragen.

18.5 PLUS admin verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Cliënt overeenkomstig diens instructies binnen het kader van de overeenkomst en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze
vastgelegd in de onderliggende Verwerkersovereenkomst, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

18.6 PLUS admin verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de onderliggende
Verwerkingsovereenkomst.

18.7 PLUS admin zal geen Persoonsgegevens buiten de Europese Ruimte verwerken en/of opslaan.

18.8 PLUS admin zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen, tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Cliënt of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie. PLUS admin zal in dat geval Cliënt zo snel als mogelijk is na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stellen om Client zodoende in staat te stellen daartegen een rechtsmiddel in te stellen.

18.9 Meldingsplicht. Destination Known B.V zal Cliënt onverwijld (binnen de grenzen van praktische haalbaarheid) telefonisch of per mail informeren over een Datalek waarbij Persoonsgegevens van
Bewerker of haar cliënten zijn betrokken, zodat Destination Known B.V en Cliënt in overleg een verdere aanpak kunnen afspreken en Cliënt daar waar mogelijk zelf al tot maatregelen kan overgaan.

18.10 In geval van verlies of inbreuk of enige vorm van onrechtmatige verwerking zal Destination Known B.V alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de Wbp of
andere regelgeving betreffende de verwerking van de Persoonsgegevens te voorkomen of te beperken en de negatieve gevolgen daarvan te beperken.

18.11 PLUS admin en indien betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens haar medewerkers en andere voor Destination Known B.V werkzame personen en dan wel de door Destination Known B.V
ingeschakelde Sub-Verwerker(s) zijn gehouden tot geheimhouding van Persoonsgegevens.

18.12 Aansprakelijkheid. Destination Known B.V is verantwoordelijk voor de schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet nakomen van haar verplichtingen in dit artikel 18 dan wel met het
handelen in strijd met de geldende privacywetgeving. Cliënt is voor het overige zelf verantwoordelijk voor deze verwerking. Cliënt vrijwaart PLUS admin voor alle aanspraken van derden die jegens PLUS
admin mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen die niet op grond van dit artikel aan Destination Known B.V toevallen. Op
de hier genoemde aansprakelijkheid is de beperking van toepassing waarbij de aansprakelijkheid uit hoofde van de rol van Verwerker niet cumulatief is bovenop de aansprakelijkheid uit hoofde van de rol
van PLUS admin in de overeenkomst.

Artikel 19
Vervaltermijn
19.1 Behoudens andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen de vorderingsrechten en overige rechten van Opdrachtgever jegens PLUS admin uit welke hoofde dan ook in verband met de
uitvoering van Werkzaamheden door PLUS admin in ieder geval één jaar na het tijdstip waarop de Werkzaamheden en/of de Opdracht is verricht.

Artikel 20
Derden
20.1 Indien Opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van diens verplichtingen ingevolge de Opdrachtbevestiging of ingevolge deze algemene voorwaarden en PLUS admin door
derden in rechte wordt aangesproken, is Opdrachtgever gehouden PLUS admin te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade en aansprakelijkheid welke voor PLUS admin het gevolg zijn van,
voortvloeien uit of verband houden met die tekortkoming.

Artikel 21
Conversie ongeldige bepalingen; strijdigheid met Opdrachtbevestiging
21.1 Indien en voor zover geen beroep kan worden gedaan op het bepaalde in deze algemene voorwaarden uit hoofde van de redelijkheid en billijkheid dan wel vanwege de onredelijk bezwarende aard van de
betreffende bepaling, dient de inhoud en de strekking van die bepaling zodanig te worden uitgelegd dat deze bepaling wel kan worden ingeroepen, doch waarbij tegelijkertijd de oorspronkelijke inhoud en
strekking zoveel mogelijk in stand blijft.

21.2 Ingeval deze algemene voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 22
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en PLUS admin waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Overige Begunstigden enerzijds en PLUS admin anderzijds ontstaan in verband met een Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter in het arrondissement waar PLUS admin gevestigd is.

%d bloggers liken dit: